Küreselleşme ve Dini Araştırmalar

Farklı kültürlere nüfuz eden küreselleşme çağımız insanından özünün yapısını ve ondan neşet eden her şeyi küreselleşmenin ilkelerine göre yeniden bina etmesini istemektedir.

Sadece bununla yetinmeyenl küreselleşme aynı zamanda beşeri kültürlerin dayanağı ve temel direği olan dini önemsizleştirip onun küreselleşmenin ruhuyla uyumlu hale gelmesi için yeniden şekillendirilmesini istemektedir.

Ekonomik ve siyasi küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan kültürel küreselleşme Batı dünyası dışındaki pek çok kültür ve dini etkilemektedir.

Bu sebeple küreselleşme çağdaş inşasın dine bakışını, dini ilmî olarak incelemesini ve bu incelemede kullandığı metotları etkilemiş ve olumlu olumsuz pek çok etkiler bırakmıştır. Müellif bu eserinde bu etkilerin en öne çıkanlarından olan; Dinler dünyasında market kavramlarının ortaya çıkışı, dinlerde kutsalın reddedilmesi, sabiteler ve değişkenler mantığının yıkılması, dinin özelleştirilmesi ve sekülerleştirilmesi, çoğulculuk bakışının dikte edilmesi, post modernizm vizyonu ve metotlarının dikte edilmesi ve dini kimliklerin yok edilmesi gibi konuları ele almaktadır.