İslam Dünyası Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Dinler

Birunî, Şehristanî, İbn Hazm gibi bu alanda öncü şahsiyetlere sahip İslam ümmetinin bu alanda yeterli derece etkin olmaması üzücüdür.

İslam medeniyetinin bıraktığı ilmi mirasta dinler ve karşılaştırmalı dinler alanına girecek pek çok eser bulunmasına rağmen günümüz İslam dünyasında “Karşılaştırmalı Dinler” alanına ilgi yeterli derecede değildir. Bu ilgisizlik nedeniyle İslam dünyası genel olarak “Karşılaştırmalı Dinler” alanında Batı’da üretilen bilgi ve metotların esiri olmakta ve bunların bakış açılarından etkilenmektedir.

Müellif bu kısa ve öz çalışmasında İslam Dünyasındaki üniversitelerde “Karşılaştırmalı Dinler” ilminin Kur’an ve Sünnetin bu alanda sunduğu bilgiler ve geçmişteki ilim adamlarımızın kullandığı metotlar referans alınarak özümüzü yansıtan bir şekilde kurulmasının gerekliliğini, bu ilmin var olmasının önündeki engelleri ve bu ilmin kurulumu için atılması gereken adımları incelemektedir.